Algemeen

In dit statement informeren we u over de manier waarop Groene Berg B.V. (verder: we/wij) uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken en beveiligen, als u gebruik maakt van groeneberg.nl.

Wij committeren ons aan het feit dat uw persoonsgegevens veilig zijn. We houden ons aan de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die hierover gaan.

De website slaat geen cookies op op uw computer of ander device.
De gegevens die wij verzamelen via de website worden niet gedeeld en/of verkocht aan derden. Een uitzondering hierop vormt de verzendingssoftware voor de nieuwsbrieven. Uw naam en e-mailadres worden in deze software opgeslagen, enkel te behoeve van de verzending van de nieuwsbrieven.

Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen de volgende gegevens:
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer

Wij slaan gegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk voor het doel van de gegevens. Ook slaan we gegevens nooit langer op dan wettelijk toegestaan. Wij hebben ons gecommitteerd aan een veilige opslag van uw persoonsgegevens. Om een veilige opslag mogelijk te maken hebben we procedures vastgelegd om de veiligheid te waarborgen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

1) We gebruiken de gegevens om contact op te nemen voor de verkoop van diensten en/of het beantwoorden van vragen/klachten. We gebruiken hiervoor uw naam en telefoonnummer en/of e-mailadres.

2) We gebruiken de gegevens om periodiek een nieuwsbrief naar te zenden. Het kan voorkomen dat we in de nieuwsbrief diensten aan u willen verkopen. We gebruiken hiervoor uw naam en e-mailadres.

 

Uw rechten

1) Recht op inzage
U heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u opgeslagen hebben.

2) Recht op vergetelheid
U heeft het recht om vergeten te worden. Wij zullen uw gegevens, op verzoek, verwijderen.

3) Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om, op verzoek, uw gegevens te corrigeren. Het gaat hierbij alleen om de persoonsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Het gaat hierbij niet om overige gegevens dit u met ons deelt, waaronder de inhoud van een bericht.

4) Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van gegevens door ons te beperken. Dit kan zijn omdat er een juridische procedure loopt of wanneer gegevens gecorrigeerd moeten worden.

5) Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij respecteren dit bezwaar altijd.

Onze nieuwsbrieven

Onze nieuwsbrieven bevatten een webbaken (tracking pixel). Dit is een kleine grafische afbeelding in een e-mail of webpagina die verborgen is voor de gebruiker. Door dit webbaken wordt gecontroleerd of de lezer de nieuwsbrief heeft gezien en wanneer dat was.
De data die voortkomt uit webbakens slaan we op en verwerken we. Dit doen we om de nieuwsbrieven te optimaliseren.
U heeft altijd het recht om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit respecteren wij altijd. Na uitschrijving worden uw gegevens verwijderd uit de software die bedoeld is voor de verzending van de nieuwsbrief.