Artikel 1 - Definities

Opdrachtgever: De opdrachtgever bent u/het bedrijf dat u vertegenwoordigd. In deze Algemene Voorwaarden hebben we het over ‘u’

Opdrachtnemer: De opdrachtnemer is Groene Berg B.V. (KvK nr. 51853604). In deze Algemene Voorwaarden hebben we het over ‘we’, ‘wij’, of ‘ons’

Partijen: Wij en u samen.

 

Artikel 2 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen of producten door of namens ons.

Partijen kunnen hiervan afwijken als ze dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 - Offertes

Voor al onze diensten krijgt u een offerte. Onze offertes zijn vrijblijvend.

In de offerte staat de vervaldatum van de offerte. Tot die datum is de offerte geldig.

Nadat u de offerte heeft getekend, hebben wij het recht om binnen drie dagen de offerte alsnog in te trekken.

Alleen schriftelijke goedkeuring is geldig. Mondelinge goedkeuring geldt niet.

Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 - Begin dienstverlening

Diensten in abonnementsvorm

Diensten voor bepaalde tijd

De startdatum van dienstverlening staat beschreven in de offerte.

De startdatum van de dienstverlening staat beschreven in de offerte.

 

Artikel 5 - Einde dienstverlening

Diensten in abonnementsvorm

Diensten voor bepaalde tijd

Er is geen einddatum. De dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het einde van de dienstverlening staat beschreven in de offerte.

 

Artikel 6 - Aanpassing dienstverlening

Diensten in abonnementsvorm

Diensten voor bepaalde tijd

U mag op ieder moment de inhoud van uw abonnement aanpassen. U dient hiervoor een aanvraag in bij ons.

Als uw aanvraag binnen de mogelijkheden valt ontvangt u een bevestiging dan wel afwijzing van de wijziging(en).

Diensten voor bepaalde tijd zijn in principe niet tussentijds aanpasbaar, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

De overgangstermijn na een aanpassing bedraagt 1 maand.

De overgangstermijn start op de eerste dag van de volgende maand.

 

Wij mogen jaarlijks de abonnementskosten verhogen/verlagen.

We communiceren dit minimaal 45 dagen eerder met u. U heeft de mogelijkheid om voor de verhoging de dienstverlening op te zeggen.

 

 

Artikel 7 - Dienstverlening stoppen door u

Diensten in abonnementsvorm

Diensten voor bepaalde tijd

Diensten zijn maandelijks opzegbaar. Opzeggen doet u schriftelijk via info@groeneberg.nl, of via uw contactpersoon bij Groene Berg.

Diensten zijn maandelijks opzegbaar, mits er een minimum van 3 maanden zijn verstreken vanaf de startdatum.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand.

De opzegtermijn start op de eerste dag van de volgende maand.

De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

De opzegtermijn start op de eerste dag van de volgende maand.

 

Artikel 8 - Dienstverlening stoppen door ons

U betaalt uw factuur niet. U reageert ook niet op een herinnering of aanmaning;

U houdt zich niet aan de inhoud van de offerte. We noemen dit contractbreuk. We stoppen de dienstverlening per direct;

U houdt zich niet aan de wet. Wij kunnen daardoor de opdracht niet goed uitvoeren. We stoppen per direct de dienstverlening.

U geeft ons niet (voldoende) mogelijkheid ons werk uit te voeren. Wij kunnen daardoor de opdracht niet goed uitvoeren. We stoppen per direct de dienstverlening.

 

Artikel 9 - Kosten

De prijzen zijn in euro’s.

Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle prijzen zijn exclusief reiskosten buiten Nederland.

Alle prijzen die we hanteren voor producten of diensten op de website of anderszins kunnen we te allen tijde wijzigen.

De hoogte van de (maandelijkse) kosten is afhankelijk van het soort dienstverlening. De kosten worden gespecificeerd in de offerte.

Het totale factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum op onze rekening te staan. Op de factuur ziet u deze datum bij ‘vervaldatum’.

U heeft te laat betaald als het factuurbedrag later dan de vervaldatum bij ons op de rekening staat.

We zenden u dan een herinnering. Als u niet reageert op de herinnering zenden we u een aanmaning. Daarop staan ook administratiekosten.

Diensten in abonnementsvorm

Diensten voor bepaalde tijd

Abonnementsdiensten worden maandelijks, na afloop van de maand, aan u gefactureerd.

Bij start van de dienstverlening ontvangt u een factuur van 50% van het afgesproken bedrag.

Als u het eerste maandbedrag niet betaald mogen wij de dienstverlening stopzetten. Er geldt dan geen opzegtermijn.

 

Na afloop van de dienstverlening ontvangt u een factuur van 50% van het afgesproken bedrag. Op deze slotfactuur staan ook eventuele extra kosten.

 

Artikel 10 - Privacy

U geeft uw gegevens aan ons.

U blijft altijd eigenaar van uw gegevens.

We gebruiken uw gegevens alleen voor de dienstverlening aan u. De dienstverlening is omschreven in de offerte.

Wij doen verder niets met uw gegevens.

Wij zijn gemachtigd uw gegevens te gebruiken voor onze dienstverlening bij externe partijen, mits deze externe partijen een vergelijkbare geheimhoudingsclausule hebben opgenomen in hun Algemene Voorwaarden.

We gebruiken de volgende gegevens van u:

 

Bij contact via contactformulier op onze website, aanmelding nieuwsbrief, aanmelding dienstverlening en/of gedurende dienstverlening

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens, postcode en plaats

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres(sen)

- Financiële gegevens

Op onze website (groeneberg.nl) vindt u ons Privacy Statement.

 

Artikel 11 - Geheimhouding

Onder "vertrouwelijke informatie" wordt verstaan: alle vertrouwelijke informatie betreffende u en ons.

Vertrouwelijke informatie omvat onder meer, maar niet uitsluitend:

- de gegevens die Partijen door middel van dienstverlening heeft ingevoerd;

- informatie die als "vertrouwelijk" is aangeduid;

- overige informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld.

Partijen zullen vertrouwelijke informatie niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze informatie is verkregen.

De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar dient te worden gemaakt volgens de wet, een gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de partij die tot openbaarmaking verplicht wordt zich tot het uiterste inspant om de omvang van de openbaarmaking te beperken en de andere partij op voorhand informeert over de openbaarmaking.

De verplichting van Partijen tot geheimhouding eindigt indien en zodra vertrouwelijke informatie betreffende een Partij niet langer kan worden geacht een vertrouwelijk karakter te hebben, bijvoorbeeld omdat de betreffende informatie anders dan door toedoen van de andere Partij publiek bekend is.

 

Artikel 12 - Klachten

Klachten legt u binnen maximaal 1 maand na constatering aan ons voor.

Klachten legt u aan ons voor via info@groeneberg.nl.

De klacht zal intern worden besproken. Er wordt vervolgens telefonisch contact met u opgenomen om de klacht te bespreken en een oplossing te vinden.

Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

We zijn uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die u lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien aansprakelijk zijn we alleen aansprakelijk voor directe schade, dus niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien aansprakelijk is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of andere correspondentie zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Uw recht op schadevergoeding van ons vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het BW.